Rigveda: Mantra 10.190-3

Posted in Mantra — Tags: 1 Comment

By Rishi Aghmarsana

ॐ रितंश्चसत्याश्च अभीदधात्तपसो-अध्यजायत I
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवा II १ II

ॐ समुद्रा दर्न्वाधि  संवत्सरो  अजायत  I
अहोरात्रानी  विदधत विश्वस्य मिषतो  ‘वशी’  II  २  II

ॐ सूरय्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं अकल्पात I
दिवं च पृथ्वीं  च अंतरिक्षमथो स्वः   II  ३  II

Transliteration:
Read the rest of this entry »